Category: Въпроси и отговори

Управител на ЕООД ще сключи допълнителен тр. договор за 40 часа месечно с лице на длъжност прокурист. Физическото лице,на което ще се възложи прокура, работи по тр. договор при друг работодател с 8 часов работен ден. Какъв е реда за осигуряване в този конкретен случай?

Съгласно чл.21 от Търговския закон прокуристът е физическо лице, натоварено и упълномощено от търговеца да управлява предприятието му  срещу възнаграждение. Той има право да извърши всички действия и сделки,които са свързани с упражняване на...

More

Работник полага труд по трудов договор на 8 часа и ще започва при друг работодател на 3 ч.. По втория договор – ще се зачита ли за трудов и осигурителен стаж и колко ?

Съгласно чл.355,ал. 2 от КТ за 1 ден трудов стаж се признава времето, през което работникът или служителят е работил най-малко половината от  законоустановеното за него работно време за деня по един или няколко...

More

Дружество притежава дълготрайни материални активи представляващи недвижими имоти, оборудване и инвентар, във връзка с придобиването, на които е приспаднат данъчен кредит. Тези активи са придобити през различно време след 2000 г. Предвижда се дружеството да реализира инвестиционно участие в друго дружество чрез придобиване на дялово участие в същото чрез апорт на недвижим имот, оборудване и инвентар. Приобретателят е лечебно заведение и реализираните от него доставки на услуги са здравни по смисъла на ЗДДС и е свързано лице.

Следва ли дружеството, в което се апортита имуществото да се регистрира по ЗДДС?   Следва ли да се извършва корекция на ползвания данъчен кредит и ако следва кое от двете дружества е задължително да...

More

Предстои да се извърши прехвърляне на предприятие на едноличен търговец, регистриран по ЗДДС на еднолично дружество с ограничена отговорност, което не е регистрирано по ЗДДС, като собственикът на капитала е физическо лице, регистрирано като ЕТ.

  Възможно ли е безвъзмездно прехвърляне на ЕТ  в случай, че  същият притежава ДМА- сграда?   По каква цена  се прехвърлят притежаваните ДМА-по данъчна оценка, отчетна стойност, продавна цена или друго, като се има...

More

През месец юни 2011 г. ЕООД придобива по чл. 15 от ТЗ предприятие ЕТ, както и двете ДЗЛ не са регистрирани по ЗДДС. ЕООД се регистрира по ЗДДС през месец юни 2012 г., като упражнява правото си на приспадане на данъчен кредит по реда на чл. 74 от ЗДДС. В описа са включени активи, които дружеството е придобило в качеството си на правоприемник на едноличния търговец. На лице ли е право на данъчен кредит по фактури издадени на името на ЕТ и включени в регистрационния опис на наличните активи на ЕООД ?

Съгласно разпоредбата на чл. 10 от ЗДДС при прехвърляне на предприятие  по реда на чл. 15 от Търговския закон лицето, което  получава стоките или услугите е правоприемник и на всички права и задължения по...

More